Wykonanie specjalistycznych nalotów dronem w celu przygotowania produktów fotogrametrii niskiego pułapu bądź inwentaryzacji i inspekcji wizyjnej stanowi jedynie pierwszy, podstawowy etap niezbędny do optymalizacji dalszych działań w wielu branżach gospodarki
Realizujemy kompleksowe procesy badawcze i ewaluacje dotyczące zagadnień przestrzennych i społeczno-gospodarczych z wykorzystaniem danych pozyskanych w wyniku nalotów dronem
Oferujemy najwyższa jakość pierwotnych danych przestrzennych pozyskanych w wyniku nalotu dronem, które są kluczowe dla przygotowania a następnie wdrożenia strategii i programów rozwojowych
Niski pułap nalotów wykonanych za pomocą bezzałogowych statków powietrznych pozwala na bardzo szczegółową inwentaryzację, pomiar i weryfikacje danych dla terenów poddanych kartowaniu
Do celów badawczo-naukowych wykonujemy naloty dronem nad dowolnym obszarem zurbanizowanym i niezurbanizowanym
W ramach wsparcia dla biur planistycznych i architektonicznych oferujemy usługi fotogrametrii niskiego pułapu z wykorzystaniem drona, które w szybki sposób umożliwiają pozyskanie dokładnych i aktualnych danych przestrzennych w celu modelowania 2D i 3D

UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE

Strategie i programy rozwojowe

Kluczowe znaczenie dla zaprojektowania, a następnie wdrożenia każdej strategii i programu rozwojowego ma jakość pozyskanych danych, na którą składa się ich dokładność i aktualność. Drugim kluczowym czynnikiem jest umiejętność prawidłowej interpretacji pozyskanych danych oraz poprawność procesu wnioskowania. Połączenie obu tych elementów umożliwia właściwe zaplanowanie, a następnie efektywne zarządzenie rozwojem strategicznym. Nasz autorski model działania opiera się o obrazowanie z powietrza, przetwarzanie pozyskanych danych za pomocą zaawansowanych narzędzi geoinformatycznych, a następnie zespołową analizę ekspercką. Dzięki zintegrowaniu tych trzech etapów oferujemy jedyny na rynku kompleksowy produkt, który może znaleźć zastosowanie m.in. w planowaniu i realizacji inwestycji i przedsięwzięć, procesów rewitalizacji, planowania przestrzennego i strategicznego oraz wielu innych działań projektowych. 

Projekty naukowo-badawcze

W ramach projektów badawczo-naukowych wykonujemy naloty dronem nad dowolnym obszarem zurbanizowanym i niezurbanizowanym w celu rejestracji stanu zastanego bądź w określonych interwałach czasowych przy uwzględnieniu identycznych parametrów lotu, co pozwala na pozyskanie porównywalnych danych o charakterze dynamicznym. Dane pozyskane w wyniku nalotu dronem wykazują znacznie większą dokładnością niż informacje zebrane za pomocą tradycyjnej inwentaryzacji terenowej, tym samym mają zdecydowanie większą wartość poznawczą. Wykorzystanie drona istotnie zwiększa zasięg badanego obszaru, przy jednoczesnym znaczącym zmniejszeniu nakładów pracy. Pozyskane dane przestrzenne poddawane są przetworzeniu, dzięki czemu zespół badawczy otrzymuje gotowy produkt w formie pojedynczej ortofotomapy lub serii ortofotomap wybranego obszaru bądź innego typu produktu fotogrametrii niskiego pułapu. Pomagamy przygotować aplikację grantową.

Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych (BSP), czyli dronów jest dziś powszechne w wielu sektorach gospodarki, w tym m.in. w energetyce, górnictwie, budownictwie, geodezji, kartografii, bezpieczeństwie, ratownictwie, logistyce i transporcie, leśnictwie, ochronie środowiska oraz w rolnictwie, głównie w tzw. rolnictwie precyzyjnym. Jednocześnie dynamiczny rozwój technologiczny platform BSP otwiera nowe perspektywy dla wielu innych branż, w których dotychczas nie dostrzeżono niebywałych możliwości tej technologii. W tej grupie znajdują się publiczne i komercyjne jednostki naukowo-badawcze, jednostki samorządu terytorialnego różnego szczebla, instytucje publiczne i organizacje pozarządowe, dla których kluczowe znacznie stanowi dostęp do:

 

- wartościowych danych przestrzennych o charakterze pierwotnym, które wykazują bardzo dużą dokładność i aktualność,
- doświadczonej wiedzy eksperckiej, zarówno praktycznej jak i teoretycznej, która gwarantuje najwyższą jakość analiz i interpretacji wyników tych analiz, przeprowadzonych w oparciu o dane pierwotne pozyskane dzięki wykonanych nalotów dronem, a następnie przetworzenia tych danych za pomocą zaawansowanych narzędzi z zakresu geoinformacji (GIS), fotodetekcji, teledetekcji  i fotogrametrii. 
 
Best Horizons to firma, która w nowatorski sposób integruje oczekiwania jednostek naukowo-badawczych, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych, gdyż oprócz specjalistycznych usług lotniczych z wykorzystaniem drona, posiada szerokie zaplecze eksperckie, tworzone przez praktyków i pracowników akademickich reprezentujących szereg dziedzin, takich jak: urbanistyka, architektura, gospodarka przestrzenna, geografia społeczno-ekonomiczna, geografia fizyczna, socjologia, ekonomia, ekologia i ochrona środowiska oraz doświadczonych specjalistów w zakresie metod analiz przestrzennych. 
 
Wszechstronność naszego zespołu pozwala także na wzbogacenie oferty tradycyjnych usług lotniczych świadczonych na rzecz branż, które już od dawna wykorzystują obrazowanie z powietrza w swojej działalności, o element analizy eksperckiej, co jest działaniem pionierskim na rynku.
 

 

Dla kogo?

Ewaluacje

Programy rozwojowe

Strategie rozwoju

Wsparcie dla biur planistycznych i architektonicznych

Ekspertyzy

Weryfikacja kartograficzna

Projekty naukowo-badawcze

Specjalistyczne analizy branżowe

Specjalistyczne analizy branżowe, projekty naukowo-badawcze, strategie rozwoju, programy rozwojowe, wsparcie dla biur planistycznych i architektonicznych, weryfikacja kartograficzna, ewaluacje, ekpertyzy

Weryfikacja kartograficzna

Niski pułap nalotów wykonanych za pomocą bezzałogowych statków powietrznych pozwala na bardzo szczegółową inwentaryzację i pomiar terenów poddanych kartowaniu. Wykorzystanie obrazowania z drona umożliwia weryfikacje wcześniej zebranych danych o charakterze pierwotnym (inwentaryzacja terenowa) i wtórnym. Jest szczególnie przydatne w dotarciu do miejsc trudno dostępnych, takich jak mokradła, bagna, czy wyspy. W ramach oferowanej usługi zapewniamy wsparcie techniczne związane z przetworzeniem zebrany informacji przestrzennych za pomocą specjalistycznych narzędzi z zakresu geoinformacji, fotodetekcji, teledetekcji  i fotogrametrii oraz wsparcie merytoryczne specjalistów dziedzinowych. 

Oferowana przez nas weryfikacja kartograficzna z wykorzystaniem drona obejmuje także mapy historyczne i archiwalne.

Wsparcie dla biur planistycznych i architektonicznych

W ramach wsparcia dla biur planistycznych i architektonicznych oferujemy usługi fotogrametrii niskiego pułapu z wykorzystaniem drona, które w szybki sposób umożliwiają pozyskanie dokładnych i aktualnych danych przestrzennych (tzw. „chmura punktów”) w celu modelowania 2D i 3D obiektów i otoczenia obszarów inwestycji. Obrazowanie z powietrza umożliwia inwentaryzację i digitalizację trudno dostępnych elementów konstrukcyjnych i detali architektonicznych. Metoda ta charakteryzuje się znacznie większą dokładnością od tradycyjnego pomiaru geodezyjnego, a dodatkowo jest ona szybsza i tańsza. Zapewniamy także wsparcie techniczne (specjalistyczne narzędzia do modelowania danych z „chmury punktów”) i dziedzinowe wsparcie merytoryczne (np. w zakresie procesów rewitalizacji). 

Ekspertyzy branżowe

Wykonanie specjalistycznych nalotów dronem w celu przygotowania produktów fotogrametrii niskiego pułapu bądź inwentaryzacji i inspekcji wizyjnej stanowi jedynie pierwszy, podstawowy etap niezbędny do optymalizacji dalszych działań. Posiadane przez nas zaplecze eksperckie, z doświadczeniem praktycznym i wiedzą teoretyczną pozwala na przygotowanie kompleksowego produktu, uwzględniającego element dziedzinowej analizy eksperckiej. Komponent ten ma szczególne znaczenie dla podmiotów gospodarczych i osób prywatnych nie posiadających dostępu do specjalistycznej wiedzy w ramach posiadanych zasobów. Nasze wsparcie pozwala uzyskać rzetelną ekspertyzę bez potrzeby angażowania innych podmiotów, co znacząco ograniczy koszty i czas wykonania usługi.

Ewaluacje (ex-ante, mid-term, ex-post)

Realizujemy kompleksowe badania i ewaluacje dotyczące zagadnień przestrzennych i społeczno-gospodarczych. Włączenie do tych działań zaawansowanych technik obrazowania z powietrza zwiększa skuteczność procesu identyfikacji celów wdrażanych w ramach implementowanych strategii i programów rozwojowych. Wynika to z dokładności pozyskanych danych oraz możliwość ich cyklicznego pozyskiwania w oparciu o wykonanie serii nalotów BSP o identycznych parametrach lotu, takich jak długość i szerokość geograficzna, wysokość, prędkość lotu, kąt ustawienia aparatury pomiarowej w kolejnych punktach nalotu. Pozyskane w ten sposób informacje przestrzenne pozwalają na weryfikację prowadzonych działań rozwojowych oraz korektę harmonogramu prac. Wsparciem dla nalotów BSP są wykonywane przez nas badania społeczne przy użyciu różnych technik ilościowych (CATI, CAPI I PAPI) i jakościowych, np. FGI (Focus Group Interviews) oraz IDI (indywidualne wywiady pogłębione).

O FIRMIE

Realizujemy projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Best Horizons - dofinansowanie kapitału obrotowego w związku z COVID 19"

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy negatywnie dotkniętego skutkami epidemii COVID-19.

Dofinansowanie projektu: 23 535,33 PLN

Best Horizons to firma stworzona przez ludzi z pasjami i z pasją wykorzystujących swoją wiedzę, umiejętności i doświadczenie.

 

Informacje o RODO

Best Horizons link do Facebook
Best Horizons link do Pinterest
Best Horizons link do Linked In
Best Horizons link do Instagram
Best Horizons link do You tube

MENU

MENU

ADRES FIRMY

Siedziba:

94-045 Łódź

ul. Przełajowa 13 lok. 76

 

Biuro:

ul. Piotrkowska 148/150, piętro 15

tel. +48 732 259 189

biuro@besthorizons.pl

 

NIP: 727-262-87-85

REGON: 384932849

KONTAKT

Realizujemy projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Best Horizons - dofinansowanie kapitału obrotowego w związku z COVID 19"

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy negatywnie dotkniętego skutkami epidemii COVID-19.

Dofinansowanie projektu: 23 535,33 PLN

Twój e-mail
Treść wiadomości
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Copyright 2020 | Created by Best Horizons

Informacje kontaktowe dla Best Horizons Usługi dronem